Voorzittersoverleg Bewonersondernemingen Alkmaar

De bewonersondernemingen (BO) en de wijk-en buurtcentra in Alkmaar werken  nauw samen in het voorzittersoverleg (VZO). Deze website  wordt in opdracht van het VZO  gemaakt.

Stadsambassade Alkmaar zet zich in voor duurzaam

Namens het ambassadeteam kwam Wim van Bokhorst op bezoek in het Voorzittersoverleg van juli.

Wim legde enthousiast uit waar Stadsambassade Alkmaar voor staat:  ‘Het gaat ons om Alkmaar in transitie. Om Stadmakers en initiatieven die bijdragen aan een duurzaam, zelfvoorzienend en sociaal Alkmaar. ‘ De Stadsambassade wordt gevormd door betrokken vrijwilligers die hart hebben voor een duurzame gemeente Alkmaar. Op de website  is goed te zien wat er allemaal gebuurt.. Vinden, verbinden en versterken. ‘Er is al zoveel gaande, het gaat ons er niet om weer wat nieuws te bedenken.’ ...... (lees verder over de stadsambassade)‘

Rondje Raad

De gemeenteraad van Alkmaar wil in iedere raadsperiode in alle wijken tenminste één keer een bijeenkomst organiseren. De raad wil op deze manier op een toegankelijke en laagdrempelige manier in gesprek gaan met de inwoners. Doel van de bijeenkomsten is te horen wat er speelt in de wijken en om inwoners en bijvoorbeeld groepen de gelegenheid te bieden de voor hen belangrijke onderwerpen naar voren te brengen. Dat kan iets zijn wat in de wijk speelt maar het kan ook een meer algemeen onderwerp zijn. In iedere wijk wordt in overleg met de gebiedsconsulent een programma opgesteld dat het best past bij de wijk. De raad hoopt daardoor op een grote opkomst. Jong en oud is welkom met ideeën en wensen, mensen die alleen willen luisteren zijn uiteraard ook van harte welkom. Via de lokale (social) media worden de bewoners geïnformeerd. Klik hier voor het persbericht van de gemeenteraad

Kompas Right to Challenge

LSA pleit al jaren voor buurtrechten, waaronder het Right to Challenge. Dit is het recht voor bewoners om hun gemeente uit te dagen wanneer zij taken beter, efficiënter of goedkoper kunnen uitvoeren. Ruim één op de vijf gemeenten heeft het Right to Challenge ingevoerd en experimenteert ermee. Maar bewoners weten niet goed hoe ze het recht kunnen gebruiken en ook gemeenten weten niet hoe ze om moeten gaan met bewoners die dat doen. Daarom schreef LSA samen met Movisie en Vilans in opdracht van het ministerie van VWS het Kompas Right to Challenge in de Wmo. (Lees verder over RTC)

Duurzaamheidsprogramma Alkmaar

De gemeenteraad heeft eind maart het duurzaamheidsprogramma vastgesteld van de gemeente Alkmaar https://www.alkmaar.nl/duurzaamalkmaar . Een van de doelstellingen is 20% CO2 reductie in 2020. Dit draagt bij aan een schone en leefbare stad.  Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van een elektrische laadpaal in de openbare ruimte  en over de pilot: "1 laadpas voor alle palen in Nederland."

Afbeelding van oplaadpunt elektrische auto

Meer kansen voor kinderen in armoede

 

21.000 kinderen in Nederland leven onder de armoedegrens. Vaak leidt armoede tot achterstand die nauwelijks is in te lopen. Daarom zet Kansfonds de aandacht voor opgroeien in armoede in de versnelling. Dat doen we niet alleen met geld. Maar ook door krachten en inzichten te bundelen. Kansfonds is momenteel op zoek naar geschikte projectvoorstellen. Ga naar de website van Kansfonds voor meer informatie

Aandacht voor discriminatie

Tijdens het overleg van de voorzitters op 2 juni heeft directeur van bureau Artikel 1 NHN, Luc Hofmans, aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Tijdens een korte presentatie wees Luc de aanwezigen op de mogelijkheden van (financiële) ondersteuning door het bureau. Bij sommige bewonersondernemingen heeft het onderwerp ‘ discriminatie’ de nodige aandacht, bijvoorbeeld bij bewonersonderneming De Rietschoot in Koedijk waar –in samenwerking met Youth For Christ – jongeren een bezoek hebben gebracht aan Kamp Westerbork.

subsidie- begrotingsdiscipline

Wijk- en buurthuizen hebben na de kanteling naar bewonersondernemingen een een grotere verantwoording op financieel gebied. De meeste ondernemingen hebben personeel in dienst of zijn contracten aangegaan met derden. De huidige begrotings-  subsidiediscipline gaat uit van een jaarlijkse beoordeling van de plannen en de daaraan –door de gemeente- toe te kennen subsidie. Na een constructief overleg met Wethouder Anjo van de Ven worden de eerste stappen gezet naar een meerjaren aanpak van begroting/subsidie.

Alkmaar Voor Elkaar

Alkmaarvoorelkaar.nl is de online marktplaats waar je vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk vindt. Vraag en aanbod in georganiseerd verband. Maar ook vragen van particulieren om een beetje extra ondersteuning: een kopje koffie, samen een spelletje doen, een wandeling, praktische hulp in de vorm van vervoer,  boodschappen of tuinklussen.

Voortgangsrapportage WMO

Op 2 juli 2015 heeft de Gemeenteraad het beleidskader Wmo 2015-2018 vastgesteld. Onlangs is de voortgangsrapportage verschenen. In de rapportage wordt melding gemaakt van de ontwikkelingen bij drie bewonersondernemingen: de Oever, De Eenhoorn en Daalmeer. Klik hier om de passages over bewonersondernemingen te lezen

Dagbesteding

Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in 2015, is de dagbesteding een taak van de gemeente. De gedachte hierachter is dat deze beter kan inschatten wat mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking aan begeleiding nodig hebben. Ook zouden gemeenten dit efficiënter kunnen organiseren: dichter bij huis, samen met buurtbewoners en professionals. Met dat idee in het achterhoofd, vindt in bewonersonderneming De Rekere in de wijk Huiswaard sinds oktober 2015 de dagopvang van ongeveer twintig cliënten van GGZ Noord-Holland Noord plaats. Lees verder

Stadsambassade Alkmaar

Als Stadsambassade willen we stadmakers en hun initiatieven zichtbaar maken, verbinden en versterken. Samen werken aan een duurzaam, zelfvoorzienend en sociaal Alkmaar. Eén van de thema's is de Circulaire Stad, waarbij omgaan met grondstoffen/afval, kringloopbedrijfjes, repaircafés en andere makers een rol spelen. Ook economie in de zin van ruilen, delen en @nder geld zijn daarbij actueel. Samenwerking tussen bewonersondernemingen en stadsdambassade lijkt voor de hand te liggen Kijk eens bij www.stadsambassadealkmaar.nl

of https://www.facebook.com/destadsambassade/

Afbeelding van oplaadpunt elektrische auto

Afbeelding van oplaadpunt elektrische auto

Afbeelding van oplaadpunt elektrische auto

Afbeelding van oplaadpunt elektrische auto